ດໍາເນີນການຈອງເວ​ລາ​ນັດ​ພົບ

1
ການບໍລິການ
2
ຮູບແບບ
3
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
4
ເວລາ
5
ຢືນຢັນ

1. ເລືອກການບໍລິການ


ກວດເຮສໄອວີ

ຮັບຢາ PrEP (ຢາປ້ອງກັນກ່ອນສໍາພັດເຊື້ອເຮສໄອວີ)

3. ເລືອກສະຖານທີ່

3. ເລືອກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ