Madaling pag-book ng confidential na serbisyong pangkalusugan na malapit sa'yo!

COVID-19 Self-ScreeningGusto naming protektahan ka at ang aming staff mula sa COVID-19. Tandaan, maaari mong makuha ang COVID-19 mula sa ibang tao at maipasa ito sa iba nang wala kang sintomas.
Sagutin ang tatlong tanong na ito para magpatuloy:

1. Ikaw ba ay nakakaranas ng mga sumusunod? Piliin kung ano ang mayroon:

  
  
  
  
  
  
  

2. Ikaw ba ay na-expose sa taong nakumpirmang may COVID-19 sa nakaraang 14 na araw?

  
  

3. Sa nakaraang 14 na araw, nakapunta ka ba sa isang ospital o facility na mayroong na-report na kaso ng COVID-19?